اصفهان/خیابان حاج رحیم ارباب/ جنب بانک کشاورزی/ ساختمان آریان طبقه اول

دستگاه های لاغری موضعی

دستگاه‌های لاغری موضعی که به منظور کاهش چربی در نقاط خاصی از بدن استفاده می‌شوند عبارتند از :

    1.دستگاه LPG :

یکی ازتکنیکهای متداول در امرکاهش سایزموضعی است که باکمک اعمال مکش بافتی و فشارمکانیکی مشخص ونوسانی به بافت چربی موجب خردشدن سلولهای چربی به قطرات کوچکترمیگردد همچنین تاحدودی این روش میتواند بافت سلولیت راکه موجب گیرافتادن قطرات چربی میگرددرا کاهش دهد . روش موثری است ولی به تنهایی دارای قدرت لازم برای رسیدن بیماربه نتیجه ی دلخواه نمیباشد وعمومادرکنارسایرروشهابصورت مجموعه بکارمیرود .

   2.دستگاه RF Contouring :

این دستگاه باارسال امواج رادیویی بافرکانس وانرژی مشخص به سمت بافت چربی موجب ایجاد اتفاقاتی مثبت دربافت میگردد که برخی ازآنهاشامل افزایش جریان خون بافتی وافزایش فعالیت سلولی منطقه ای وبدنبال آن افزایش متابولیسم موضعی علی الخصوص افزایش چربی سوزی بافتی میگردد . عمومادستکاههای RF دارای دوشکل خروجی امواج هستندکه یکی برای کاهش سایزموضعی ودیگری برای سفت ترنمودن پوست همان موضع کاربرد داردکه ازفرایند دوم بنام لیفت پوست یادمیشود . پدیده ی لیفت پوست حتی میتواندخطوط ترک پوستی ناشی ازچاق شدن ناگهانی رانیزبهبودچشمگیری ببخشد .

   3.لیزردیود (Diode) کم توام :

این تکنولوژی نیزهمانند تکنولوژی RF عمل میکند وموجب افزایش فعالیت سلولی ومتابولیسم بافتی موضعی درمحل ذخیره شدن چربی و افزایش جریان خون وافزایش فعالیت سیستم لنفاوی گرددکه به کمک این سیستمها چربیها بطورموضعی بیشترمتابولیزه شده ونیزمقداری به سایرنقاط دوردست حمل شده وتوسط دیکرسلولهای بدن میسوزد . این روش نیز عموما به تنهایی استفاده نمیگردد .

   4.مزوتراپی(Mesotherapy) :

یک روش قدیمی باکاربردوروش استفاده تغییریافته وجدیداست که دراین روش داروهای خاصی که تقریباتمامی آنهادرعلم طب شناخته شده وتاییدشده هستندبادوزکمتروبه مقادیرجزیی در طی تزریقات مکرر مستقیما واردبافت چربی میگردندو بطورکلی میتوان بااین داروهامتابولیسم بافتی وسلولی راافزایش دادونیزکمک به خرد کردن چربیها وافزایش انتقال آنهابه بافتهای دوردست برای سوخته شدن (متابولیسم) داخل سلولها وهمچنین تاحدودی موجب تخریب بافت سلولیت که چربیهاراگیرانداخته است میگردد . دراین روش میتوان تاحدودی پوست راسفت ترکرده وترکهای آنراکاهش داد .

   5.امواج صوت(Ultrasound) :

این روش دارای سابقه ی قدیمی بوده ودرطی چندسال اخیرتغییراتی بنیادی کرده وتوانسته است با تکنولوژی کاربردی نوین با نام جدید Cavitation پابه عرصه تکنولوژپهای لاغری موضعی بگذارد . اشکال قدیمی تر امواج صوتی دارای مکانیسم ایجاد لاغری موضعی مشابه تکنولوژی RF بوده اند ولی اشکال جدید آن که Cavitation نامیده میشود با اعمال و ارسال امواج پرفشار وکم فشار بصورت متناوب به سمت بافت چربی موجب ازهم پاشیده شدن وتخریب جدارسلولهای چربی شده وقطرات چربی رابه درون بافت آزادمینمایند . باتوجه به اینکه درافرادبزرگسال بدنبال انهدام سلول چربی سلول جدیدجایگزین آن نمیگرددپس میتوان اظهارداشت که این روش قدرتمندترین تکنیک لاغری موضعی میباشد

گفتگوی زنده

)
    is typing...

    جهت ارسال پیام برای پشتیبانی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

    ارسال پیام لغو